Polityka prywatności i korzystania z plików cookie ma zastosowanie do witryn internetowych, funkcji online, reklam i systemów asset hub („Zawartość”) Sony Pictures Entertainment (przedsiębiorstwa grupy Sony Corporation), odsyłających do niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików cookie („Polityka”)(„Usługa”). Usługa ta jest skierowana do naszych partnerów biznesowych i potencjalnych partnerów biznesowych, jednak nie jest przeznaczona dla konsumentów. W niniejszej Polityce „SPE," „my", „nas" i „nasze" odnosi się do podmiotów Sony Pictures Entertainment. Można dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych technologiach, z których korzystamy w ramach niniejszej Polityce.

GŁÓWNE KWESTIE
 • Z Pani/Pana danych osobowych korzystamy, aby umożliwić Pani/Panu użytkowanie funkcji w Zawartości, w procesie Pani/Pana rejestracji oraz aby udostępnić Pani/Panu żądaną Zawartość związaną z naszymi filmami, programami telewizyjnymi, płytami DVD, grami i innymi ofertami. Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć więcej.
 • Z plików cookie i innych technologii śledzenia korzystamy w celu spersonalizowania Zawartości i usprawnienia funkcjonowania Zawartości. Kliknij tutaj aby się dowiedzieć więcej o korzystaniu przez nas z technologii śledzenia.
 • Możemy przesłać Pani/Pana dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych. Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć więcej.
 1. JAK KORZYSTAMY Z PANI/PANA DANYCH

  Korzystamy z danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Zawartości:

  (1) W celu realizacji umowy lub podjęcia kroków związanych z umową:

  1. W procesie Pani/Pana rejestracji do Usługi
  2. Aby udostępnić Pani/Panu Zawartość i funkcje Usługi
  3. W celu wysyłania Pani/Panu informacji o zmianach naszych warunków lub polityki

  (2) Jeżeli jest to niezbędne do celów będących w naszym lub stron trzecich uzasadnionym interesie. Interesy te to:

  1. Wysyłanie Pani/Panu informacji, o które Pan(i) poprosił(a)
  2. Zapewnienie ochrony naszej Usługi poprzez dążenie do zapobieżenia nieupoważnionym lub szkodliwym działaniom
  3. Egzekwowanie przestrzegania naszych Warunków Użytkowania i innych polityk oraz pomoc innym organizacjom (takim jak właściciele praw autorskich) w celu wyegzekwowania ich praw
  4. Dopasowanie Zawartości do Pani/Pana potrzeb.

  (3) Jeżeli udzielił(a) nam Pan(i) zgodę:

  1. Jeżeli udzielił(a) nam Pan(i) zgodę na umieszczenie plików cookie i stosowanie podobnych technologii
  2. Przy innych okazjach, gdy prosimy Pani/Pana o zgodę dla jednocześnie wyjaśnionego celu.

  (4) Do celów wymaganych przez prawo:

  1. W odpowiedzi na żądanie instytucji państwowych lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

  Przechowujemy dane osobowe przez cały okres Pani/Pana dostępu do Zawartości i przez 8 lat.

  Firma SPE nie „sprzedaje" (termin „sprzedaż” został określony w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów „CCPA”) „danych osobowych” (zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA), zebranych od mieszkańców Kalifornii, będących pracownikami, właścicielami, dyrektorami, agentami lub partnerami, spółkami osobowymi lub innymi stronami trzecimi, świadczącymi lub pozyskującymi produkty lub usługi od lub na rzecz firmy SPE od 1 stycznia 2020

 2. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

  Pliki cookie i podobne technologie śledzenia umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana, gdy odwiedza Pan(i) witrynę internetową, korzysta z aplikacji lub otwiera email – pełnią one wiele różnych funkcji, na przykład umożliwiają sprawną nawigację między stronami, zapamiętują Pani/Pana preferencje i ogólnie polepszają jakość użytkowania.

  Z technologii śledzenia korzystamy do dwóch celów:

  1. Aby świadczyć Usługi, o które Pan(i) poprosił(a): na przykład zalogowanie Pani/Pana podczas wizyty i zapewnienie ochrony Zawartości.
  2. Do analizy i polepszenia jakości użytkowania: do przeanalizowania, które Zawartości są najbardziej popularne i najczęściej oraz najrzadziej odwiedzane, a także do dostarczenia nam ogólnych informacji o użytkownikach Zawartości. Ponadto sprawdzamy Zawartość pod kątem błędów i zakłóceń i pamiętamy dokonane przez Pani/Pana wybory, na przykład języka czy regionu, w celu usprawnienia i spersonalizowania Pani/Pana doświadczenia użytkownika. Pomagają nam w tym usługi analityczne Adobe lub Google. Jeżeli nie chce Pan(i), żebyśmy korzystali w ten sposób z informacji o Pani/Pana wizytach, proszę kliknąć tutaj odnośnie Adobe, a tutaj odnośnie Google, aby zrezygnować z ich usług.

  Jak zarządzać technologiami śledzenia

  Jeżeli korzysta Pan(i) z naszych Zawartości za pośrednictwem przeglądarki, w każdej chwili można przy pomocy narzędzia do wyrażania zgody na cookie zmienić swoje preferencje odnośnie plików cookie i wycofać swoją zgodę.

  Ponadto:

  • Menu pomocy na pasku menu większości przeglądarek pokazuje, jak zapobiec akceptowaniu przez swoją przeglądarkę nowych plików cookie, jak usunąć stare pliki cookie, jak przeglądarka ma powiadomić użytkownika, gdy otrzymuje on nowe cookie i jak całkiem wyłączyć pliki cookie
  • Z usług analitycznych można zrezygnować tak, jak opisano powyżej.

  Z plików cookie flash korzystamy w celu udostępnienia niektórych Zawartości, takich jak wideoklipy czy animacja. Cookie flash są zarządzane za pośrednictwem funkcji Flash Player Settings Manager, która ma inny interfejs niż ta w Pani/Pana przeglądarce sieci. Settings Manager umożliwia zarządzanie globalnymi ustawieniami prywatności, przechowywania, bezpieczeństwa i automatycznego powiadamiania. Od wersji Flash Player 10.3 z Flash Player Settings Managera można korzystać lokalnie na swoim komputerze: w Windows w panelu sterowania, a w Mac w preferencjach systemowych. Użytkownicy innych systemów operacyjnych i wcześniejszych wersji Flash Playera powinni zarządzać swoimi globalnymi ustawieniami prywatności przy użyciu Flash Player Settings Managera udostępnionego online przez Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html.

  Ustawienia przeglądarki mogą umożliwić automatyczne przesyłanie sygnału „Nie śledź” do usług online odwiedzanych stron. Zwracamy jednak uwagę, że w branży nie ma zgodności, co „Nie śledź” oznacza w tym kontekście. Podobnie jak wielu innych dostawców Usług online, obecnie nie zmieniamy naszych praktyk, gdy otrzymamy sygnał „Nie śledź” z przeglądarki odwiedzającego.

 3. JAK UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE

  Udostępniamy dane podmiotom trzecim, które wykonują działania w naszym imieniu, takie jak hosting lub prowadzenie naszych Usług, wysyłanie emaili i analizowanie danych.

  Udostępniamy Pani/Pana dane osobowe innym jednostkom specjalnego przeznaczenia (JSP) zaangażowanym, gdy przetwarzamy dane do celów wymienionych w punkcie 1. Jeżeli udziela Pan(i) zgody za pośrednictwem procesu rejestracji lub narzędzia zgody na cookie, udostępniamy Pani/Pana dane osobowe także innym jednostkom stowarzyszonym z Sony Corporation do celów marketingu bezpośredniego.

  JSP lub jej aktywa, w tym Zawartość, mogą zostać sprzedane bądź mogą mieć miejsce inne transakcje, w których Pani/Pana dane osobowe i inne dane mogą być traktowane jako jeden z aktywów biznesowych transakcji. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe i inne dane mogą zostać przeniesione w ramach transakcji lub procesu due diligence.

  Udostępniamy informacje instytucjom państwowym lub organom ścigania oraz innym podmiotom zaangażowanym w postępowanie prawne lub rozważającym prowadzenie postępowania prawnego w w celu spełnienia wymogów prawnych, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że prawo tego wymaga lub jeżeli jest to niezbędne dla nas lub podmiotów trzecich do zabezpieczenia naszych lub ich praw, mienia lub ochrony i bezpieczeństwa.

 4. PRZESYŁANIE

  Nasze Usługi są hostowane i świadczone w Stanach Zjednoczonych. Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane i przetworzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo prywatności może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w Pani/Pana kraju. Korzystamy z Klauzul Umów Standardowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli chciał(a)by Pan(i) otrzymać egzemplarz ww. lub ma inne pytania, prosimy o kontakt z nami. Ponadto, jeżeli zarejestruje się Pan(i) u nas, poprosimy o Pani/Pana zgodę ma przesyłanie Pani/Pana danych do Stanów Zjednoczonych.

 5. DOKONYWANIE ZMIAN LUB USUWANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, ZARZĄDZANIE WIADOMOŚCIAMI MARKETINGOWYMI, INNE PYTANIA I PRAWA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a w razie potrzeby do ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia. Może Pan(i) ponadto zażądać od nas dostarczenia sobie lub wyznaczonym przez siebie organizacjom niektórych rodzajów danych osobowych w formacie usystematyzowanym i umożliwiającym odczyt maszynowy.

  Inspektorem ochrony Pani/Pana danych osobowych jest Sony Pictures Entertainment, Inc., a jej przedstawicielem w Unii Europejskiej jest Columbia Pictures Corporate Limited. Ich dane kontaktowe:

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, California, 90232 USA) jest spółką odpowiedzialną za witrynę internetową. Natomiast:

  Inspektor ochrony danych:
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, California, 90232
  Stany Zjednoczone

  Przedstawiciel w UE:
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  London W1F 9LU
  Zjednoczone Królestwo

  Aby otrzymać dalsze informacje dotyczące prywatności lub w celu rezygnacji z otrzymywania dalszych materiałów marketingu bezpośredniego prosimy skontaktować się z nami wysyłając email na SPEB2B_Privacy@spe.sony.com lub listownie na właściwy ww. adres. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do organu nadzoru ochrony danych w kraju, w którym Pan(i) mieszka lub pracuje bądź w którym Pani/Pana zdaniem doszło do naruszenia ochrony danych – mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli pomóc odpowiedzieć na pytania lub wyjaśnić zastrzeżenia odnośnie naszego korzystania z Pani/Pana danych osobowych.

 6. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

  Zastrzegamy sobie w każdej chwili prawo do zmian warunków niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików cookie poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu zawiadomienia o zmianie w Usługach w zakresie dozwolonym przez prawo i zmiany te wejdą w życie w chwili ich opublikowania.

  Data wejścia w życie: Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie została zaktualizowama 25 maja 2018 r roku i obowiązuje od tego dnia.